สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดศูนย์ศาสตร์ศิลป์เล่าถิ่นเขาสมอแคลง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดศูนย์ศาสตร์ศิลป์เล่าถิ่นเขาสมอแคลง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) โดย นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน ให้บริการชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อม ดนตรี การแสดงและมัคคุเทศก์น้อย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับชุมชน นวัตวิถี ของหมู่ที่ 11 ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนางานอาชี และสินค้า OTOP ของชุมชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาโรงเรียน ผลกำไรในการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ผลกำไรจากบริษัทสร้างการดี SMK minihouse ผลกำไรจากการจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารว่างของร้าน Drink cornor ได้รับการบริจาคจาก คุณประทีป พุ่มสะอาด และครอบครัว เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค โรงแรมรัตนาวิว และบริษัทธรรมชาติ รีสอร์ท จำกัด และครูรำเพย ฤทธิ์เดช ในการจัดตั้งศูนย์ศาสตร์ศิลป์เล่าถิ่นเขาสมอแคลง รวมเป็นเงิน 170,000 บาท วันที่ 9 สิงหาคม 2562