สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ซึ่งคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงสุดในภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน ดร.จักพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สนก. ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน และเพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆนำไปปรับใช้ขยายผลในการเสริมสร้าง ความสุจริต ให้เกิดเป็นรูปธรรม

 

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)