สพป.ลพบุรี เขต 1>ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น) ประจำปี 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 03.30 – 20.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด จำนวน 43 คน เพื่อออกเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น) ประจำปี 2562 ที่ได้บูรณาการร่วมกันกับกิจกรรมอื่น ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานเขตฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตะหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตฯ เพื่อปลูกฝังฐานความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง เพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาสำนักงานเขตฯ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในระดับที่เป็นเลิศ

สำหรับการเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นอันดับ 1 และมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นผู้แนะนำทีมบริหารของ สพป.สระแก้ว พร้อมนำเสนอ VTR แนะนำหน่วยงานและบรรยายสรุปวิธีการพัฒนาให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนหน่วยงาน มอบของที่ระลึกของจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการขอบคุณและบันทึกภาพพร้อมกัน และพาเยี่ยมชมการบริหารงานของหน่วยงานเป็นอันเสร็จสิ้น ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับจาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าดูงานทั้ง 43 คนจะเขียนสรุปลงในแบบบันทึกข้อมูลการศึกษาดูงานที่ได้รับและส่งกลับให้กลุ่มอำนวยการ เพื่อรวบรวมและรายงานผลให้ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทราบต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)