สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม มีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๖ คน เป็นผู้เข้าประชุม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์