สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนๆ ละ ๑ คน ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔