รับมอบลานสุขอนามัย

30 ตุลาคม 2561 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นางพรรณี กุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล รับมอบลานสุขอนามัย “โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน” ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างให้โรงเรียนวัดดอนตาล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน มีนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการมอบและกล่าวเปิด”โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน” ณ โรงเรียนวัดดอนตาล