เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดจำนวนนักเรียนครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม กศน.อาคาร 5 ชั้น 6 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดจำนวนนักเรียนโดยมีวาระการประชุมถ้าสนใจคือ

1.การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 2.แนวทางการพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงให้เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิงเพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโตขอนักเรียน3.แนวทางการบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันโดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 4.แนวทางการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
5. แนวทางการจัดอาหารกลางวันให้มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการสูง สำหรับในองค์ประชุมได้มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆเข้าร่วมประชุมอาทิเช่นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้ง 4 ภาคผู้แทนจากกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ชายจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี