สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

สพป.สิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนโพธิ์ทะเลสามัคคี อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีนายธรรมสรณ์ สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีเป้าหมายการนิเทศ คือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรง ได้รับการนิเทศครบ 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง