สพม.10 นิเทศสัญจร

…..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดทำโครงการประชุมนิเทศสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ตลอดทั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ  โดย  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวขาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้ไปเป็นประธานในการนิเทศสัญจร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด  ณ  โรงเรียนเมืองปราณบุรี  พร้อมทั้ง  ได้เยี่ยม นิเทศ พบปะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 / ประชาสัมพันธ์ สพม.10