สพป.สุรินทร์ เขต 1 อบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

           วันที่  15  สิงหาคม  2562  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ  ห้องประชุม    ริมธารา  สวนป่ารีสอร์ท  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  เนื้อหาการอบรมมี  5 กิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ  กิจกรรมที่ ๒ การสอนวิทยาการคำนวณด้วยรูปแบบ  Unplagged  กิจกรรมที่ ๓ การสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Scratch  กิจกรรมที่ ๔ การสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้บอร์ด KidBright กิจกรรมที่ ๕ การสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้บอร์ด  Micro bit  การอบรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ที่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จัดอบรมวิทยาการคำนวณให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดคำนวณ วางแผนทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาการทำงานในชีวิตประจำวันได้ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาการคำนวณจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 65 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 130 คน รูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ฟังการบรรยาย ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติจริง  วิทยากร ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจากโรงเรียนบ้านตรึม “ตรึมวิทยานุเคราะห์” โรงเรียนบ้านกันเตรียง  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  และโรงเรียนบ้านแกใหญ่