เลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อศึกษานิเทศก์กับการพัฒนาคุณภาพ จากนั้นได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากพร้อมทั้งให้กำลังใจ แต่ศึกษานิเทศก์ที่ร่วมการประชุม สำหรับการประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดยกำหนดการประชุมเป็นเวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 มีศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศทั้งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมจำนวน 413คน โดยมีวิทยากร ทั้งผู้คับบัญชาโดยตรงและวิทยากรอันดับประเทศที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์