ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริมความสามารถนักเรียน ให้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

***16 ส.ค. 2562 ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใจการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ มีนิสัยรักษ์ภาษาไทยและช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งผู้บริหาร และครูจะช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ พัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ มุ่งให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เข้าใจภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถสื่อสารและเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ได้ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านภาษาไทยประเภทต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และ สพฐ. ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย เปิดโอกาสให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งปัจจุบันยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมหาแนวทางดำเนินการแก้ไขและผนึกกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น

ภาพ / ฟูซียะห์ มาแจ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th