การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สืบเนื่องจาก  สพฐ.  ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามกระบวนงานคู่มือบริการประชาชนระดับสถานศึกษา  จำนวน  8  แบบฟอร์ม  พัฒนาเป็นโปรแกรมในระบบ Offline  เตรียมพร้อมสำหรับให้บริการในปีการศึกษา 2562   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ได้จัดอบรม  แบ่งออกเป็น  2  รุ่น  คือ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งจัดอบรมในภาคเช้าวันนี้  จำนวน  77  โรงเรียน  และภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  66  โรงเรียน

วัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  สามารถนำไปใช้ในการให้บริการงานของโรงเรียน  และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด  ในการใช้แบบฟอร์มคำขอรับบริการต่างๆ ในสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประกอบการให้บริการเบื้องต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง  30,240  โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ