สพป.สร.1 ดำเนินโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

  วันที่  16  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  การประชุมโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตำบล ปีงบประมาณ 2563  ระดับเขตพื้นที่  เพื่อรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  และเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยจัดทำเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต กำหนดกรอบเสนอโครงการเสนอของบประมาณใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด รวม 65 โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำโครงการฯ  นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อรวบรวมเป็นโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป