สพป.สกลนคร เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ดร.เจริญ ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ดนิตา  ดวงวิไล ประธานหลักสูตรการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี ….ชุลีพร/ข่าว