สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการและผู้รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดที่ ๑๒ โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างกำหนดการออกประเมินนักเรียน และสถานศึกษา และกำหนดการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการนำผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอรับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒