สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีเวทีในการเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอโครงงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียนในเครือข่าย

ซึ่งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีจํานวนทั้งหมด 29 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 โหนด คือ
1. โหนดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนหอวัง
2. โหนดลพบุรี มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี, โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม, โรงเรียนสตรีอ่างทอง, โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
3. โหนดปทุมธานี มีจํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานี, โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนปทุมวิไล

ทั้งนี้ในงานมีการนําเสนอโครงงานนักเรียนแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีการนําเสนอผลงานบนเวที พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน อาทิ การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบนสายชําระและกระดาษชําระภายในห้องน้ำ กิจกรรมประกวดโครงงาน โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์ อาทิ การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมด้วยสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ตลอดจนกิจกรรมการจัดแสดงผลงานโครงงานที่ไม่ได้ เข้าร่วมประกวด อาทิ การศึกษาสารสกัดจากขมิ้นและข่า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของ ระบบขับถ่าย เป็นต้น

ฐิติมา ข่าว