ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูกลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติงานโครงการยุวชนคนดีต้นกล้าจิตอาสา และโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน จุดที่ ๓ ภาคกลาง โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะล่าง ประธานกลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป เป็นพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชปณิธาน “ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ๓) มีงานทำ และมีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการนำ PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่นำกระบวนการ PLC มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PLC เพื่อน้อมนำพระราชดำริ สืบสานพระปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจากจังหวัดภาคกลาง ๑๑ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี อุทัยธานี จำนวน ๕๓ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พร้อมคณะประกอบด้วย ดร.พูนชัย ยาวิราช ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ ดร.บุญชอบ จันทาพูน