ผู้นำ 11 เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มาเยือนสพป.ยะลา เขต 3 สานต่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย – มาเลย์

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่นำคณะ นายฮัจญีสุไลมาน บินฮัจญีซัมซูดีน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตการศึกษาแห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียและคณะผู้อำนวยการเขตการศึกษา 11 เขต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสำนักงานและสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โดยมีนายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวต้อนรับ และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัยเยอร์เวง จำนวน 4 โรง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ร.ร.บ้านใหม่ (วันครู 2503) และร.ร.บ้านธารมะลิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่นบู๊ทปลาส้มไรซ์เบอร์รี่ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิ้ล โปรแกรม google Sketup ใช้ Coding มาประยุกต์โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM ศึกษา “ถัง ขยะพูดได้” บู๊ทสินค้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน บู๊ทโครงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่ม บู๊ททำเสนอการสอน Mini English program และบู๊ทนำเสนอการสอนแบรนด์คราวน์ รวมถึงชุดการแสดงของนักเรียน เป็นต้น ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั้ง 11 เขต แห่งรัฐเปรัคเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับและรับชมวีดีทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองเบตง การสร้างการรับรู้ 6ยุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการนำเสนอSMILES Model การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณด้วยระบบ eletronic system การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data การนิเทศจิตอาสา และรายงานการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอ11 เขต แห่งรัฐเปรัค เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ด้านการศึกษาในการแลกเปลี่ยนครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียนไทย-มาเลย์ในอนาคตข้างหน้านี้ ตลอดจนนำเยี่ยมชมห้องทำงานตามกลุ่มต่างๆ อีกด้วย หลังจากนั้นเวลา 15.30 น. ได้นำคณะเยี่ยมชมโรงหมีเบตง ของกลุ่มแม่บ้านกาแป๊ะฮูลูในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อชมกรรมวิธีการผลิตและมอบของที่ระลึกให้กลุ่มแม่บ้านต่อไป นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า การมาเยือนของคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาแห่งรัฐเปรัคทั้ง 11 อำเภอ ครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่จะได้สานต่อความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งรัฐเปรัค เพื่อสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาให้ใกล้ชิดมากขึ้นในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจับมือแลกเปลี่ยนครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียน ตลอดจน การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งสองประเทศและความเป็นหนึ่งเดียวของเขตพื้นที่ชายแดนต่อไป  เมื่อเร็วๆนี้