สพป.ปัตตานี เขต 1 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง คว้า 2 รางวัล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. โรงเรียนเมืองปัตตานี เข้าประกวดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน
2. โรงเรียนบ้านยาบี เข้าประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน
3. โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง เข้าประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ผู้อำนวยการ)
4. โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย เข้าประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (ครู)
ผลการแข่งขันกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
ซึ่งนางอัสน๊ะ คำเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชนในการนำเสนอผลงานและประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประเภทผู้บริหาร