โครงการ NO Copy โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานเปิด การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริหาร(เบื้องต้นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน) ตามโครงการ NO Copy โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัดใช้ติดตั้งโปรแกรม สำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เริ่มขับเคลื่อนกำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ โดยจัดประชุมให้กับบุคลากรโรงเรียน ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๑๔๐ คน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑