ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร
.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมขึ้น เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสร้างรูปแบบและทดลองใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ (Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา เทคโนโลยี และ 10 อาชีพอุตสาหกรรม อันจะเป็นบันไดสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ทั้งนี้การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) คณะนักวิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม