ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

วันที่ 21 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบูเกะกุง และโรงเรียนบ้านคางา จากการติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ โรงเรียนได้นำกระบวนการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ครูมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้หน้าเดียว โดยดำเนินการทุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำสู่บทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุปบทบาทของผู้เรียน และเกิดชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียน ซึ่งคุณครูมีความมุ่งนั่นตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสนุกลัมีความสุข กับการเรียน สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก ส่งผลให้คุณภาพผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน  ทั้งนี้ นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการกิจกรรม  Active Learnin คณะนิเทศจิตอาสา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการที่มาประเมิน นอกจากนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และกองกำลังทหารพราน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง