เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster)

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (cluster)” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 38 โล่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ณ ห้องประชุมประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการขึ้น เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงและเข้าใจตรงกันในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (cluster) ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 และสถานศึกษาในสังกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สู่การปฏิบัติ และยกระดับการจัดการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 38 โล่

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 4 จังหวัด 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา

“ด้วยความตั้งใจและการเอาใจใส่ในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ และยกระดับการจัดการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจัง บนพื้นฐานของความตั้งใจและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัจฉรา ข่าว