สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ การจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ของโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง สพป.ปัตตานี เขต 1

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่คณะนิเทศจิตอาสาที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning นี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากจำนวน 350 โรง ได้ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 21 โรง ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง เข้าร่วมการประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning
โดยมีการส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Active Learning และการสร้างนวัตกรรมการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ใช้ในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเลือกใช้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และสร้างเครือข่ายการนิเทศจิตอาสา “แบบระเบิดจากข้างใน” ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ในการนี้นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรชัย ปานนิตยพงศ์ ข้าราชการบำนาญ นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ฯ ในครั้งนี้
จากการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” นั้น ทางโรงเรียนได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม กล้าแสดงออก คุณลักษณะของนักเรียนดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น เกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อโรงเรียน

ภาพ/ว่าที่ ร.ต.มารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 3
ข่าว/นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก พนักงานราชการ สพป.ปัตตานี เขต 1