สพป.ลพบุรี เขต 1>อบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับห้องเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) โดยใช้เทคนิค Co-5steps ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับห้องเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) โดยใช้เทคนิค Co-5steps ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ โดยมี นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกระเบียน …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ …

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)