สพป.ชัยนาท รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30-09.00 น. > ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 38 จาก 140 ประเทศทั่วโลกในการจัดอันดับของ World Economic Forum ความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 – ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น  “ทุนมนุษย์” ที่มีคุณภาพมากขึ้น – การพัฒนาการศึกษาที่จะทำให้คนไทยอยู่รอดได้ในศตวรรษที่ 21 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 6 เรื่อง คือ – การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพิเศษ – ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) – การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา – ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง  – การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 – ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2561 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ – การจัดสรรอัตราจ้างและพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลสำเร็จ/สพป.แพร่ เขต 1 – การนำนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)/สพป.แพร่ เขต 1 หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท