สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ” (ขั้นที่ ๒) ๒)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ขั้นที่ ๒)  รุ่นที่ ๑ อำเภอเมืองและอำเภอนาแก จำวน ๑๒๑ คน เพื่อให้ครูปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาการคำนวณ สามารถขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะทำงาน,วิทยากรพี่เลี้ยง