สพฐ. ออกติดตามเก็บข้อมูลโครงการนักธุรกิจน้อยฯโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะวิจัยเก็บข้อมูลศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ออกติดตามเก็บข้อมูลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20 นำโดย นายบุญพร้อม แสนบุญ และคณะ โดยมีนายสมดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียนและบุคลากรร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ และรู้จักรักษาทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์แกนนำ จำนวน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ฝึกทักษะให้เด็กเป็นนักธุรกิจน้อย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ