สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 21/2560)

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 21/2560)

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สุรพล  เสนบุญ  ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)

ตามโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ข้าราชการครู กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  มีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 21 สถานศึกษา  สถานศึกษาละ 5 คน  รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 102 คน โดยมีนางธณัฐชนก  ฉิมพลี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) สามารถนําความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษานําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมไปถึงส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสายสมร  เพชรอยู่ ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ  (ครูเชี่ยวชาญ)  และนางจิตรดา  ประเสริฐนู  ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4
กิจกรรม ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (ว 21/2560)
ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว : นายบุญศิริ วางไชย,นายวัชรเกียรติ ปุรินัย
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

ภาพข่าว : นายบุญศิริ วางไชย,นายวัชรเกียรติ ปุรินัย
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)