ศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา สพป.ปัตตานี เขต 1 สร้างความเข้มแข็งในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพชลาลัยพัฒนา เรื่องสร้างความเข้มแข็งในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้บรรยายพิเศษการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา คือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  คือ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ มีอาชีพ คือ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

4. เป็นพลเมืองดี คือ การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

ด้านนายศุภชัย ศักดิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาตา บรรยายในหัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ด้านนางสาวนิดา หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง บรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 215 คน วัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และสามารถจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สะท้อนภาพความสำเร็จของการดำเนินงานตามบริบทของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงต้องมีการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป