สพม.32 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

วันนี้ (24 ส.ค.62 ) ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการศึกษา “ ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”  เพื่อตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  และตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช2561-2580)  นโยบายของรัฐบาล / นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สำคัญเกี่ยวกับ ICT โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATAเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

สร้างโอกาสแก่ผู้เรียนในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพ ตามแนวคิด “No Child Left Behind ” นายโกศล  เสนาปักธงชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกในนามตัวแทนของคณะกรรมการกล่าวรายงาน  วิทยากรโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้นำนวัตกรรมการสอน ผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด และโรงเรียนราชประชานุเคราะ 51 จำนวน  67 คน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562