สพป.ลพบุรี เขต 1>ลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค เพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างการประกันคุณภาพในระดับห้องเรียนของโรงเรียนนำร่อง

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมกับทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค

  • ครู Model Teacher และ Buddy Teacher ชี้แจงรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาคและคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ โดยนายสุชิน ตุลาทอง นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ นางรุ่งนภา แตงศาสตร์ และนางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
  • กิจกรรม OPEN CLASS ของ Model Teacher คนที่ 1 และคนที่ 2 โดยนางรุ่งนภา แตงศาสตร์ และนางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง (ครูแกนนำ)
  • กิจกรรมสะท้อนคิดจากการสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรม OPEN CLASS โดยทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือฯ ระดับเขตพื้นที่ฯ
  • สรุปการลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องฯ โดยทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค

เพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างการประกันคุณภาพในระดับห้องเรียนของโรงเรียนนำร่อง ณ ห้องประชุมพิกุล 1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)