++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 34/2562++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฎหมายและคดี,กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ    รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 34/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน