ประชุมคณะกรรมการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมคณะกรรมการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15