สพม.15 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดสรรนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15