สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการแข่งขันการอ่านออกเสียงคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันที่ 28 สิงหสคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จัดการแข่งขันการอ่านออกเสียงคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ประกาศจุดเน้น ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 กิจกรรม “ท้าพิสูจน์ อ่านออก เขียนได้” เพื่อสนองนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ประสบผลสำเร็จ จึงจัดให้มีการแข่งขันอ่านออกเสียงคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)