นักเรียนโรงเรียนบ้านราโมง สังกัดสพป.ยะลา เขต 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์กำจัดยุงลายในสถานศึกษา กับโรงเรียนสุไงกาปา รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

เมื่อเร็วๆ นี้. โรงเรียนบ้านราโมง นำโดยนายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง ประธานกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านราโมงได้ต้อนรับ เอ็นเจ๊ะ บาฮาริม บิน อิสมาแอล ศึกษานิเทศก์ตัวแทนสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอกือเรียน และเอ็นเจ๊ะมูฮัมหมัดซูเฟียน บินอะมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไงกาปา คณะครูและนักเรียน รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียร่วม 50 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้รณรงค์การกำจัดและป้องกันยุงลายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยจากยุงลาย และร่วมตอบปัญหาในกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งโชว์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้ และร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราโมง กล่าวว่า การที่โรงเรียนบ้านราโมง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะตัวแทนจากสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอกือเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนสุไงกาปา รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ในการนำนักเรียนมาเผยแพร่รณรงค์การกำจัดยุงลายในสถานศึกษา ครั้งนี้ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีในการร่วมบันทึกตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ครู และนักเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดทักษะการสื่อสารด้านภาษา เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในเชิงรุกเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน รวมถึงเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้เป็นเลิศโดยยึดหลักสูตรร่วมกัน ทั้งนี้ในบันทึกตกลงความร่วมมือได้กำหนดไว้ 3 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องแรกด้านหลักสูตร ภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่องที่สอง หลักสูตรร่วมกันในการฝึกทักษะด้านดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและระเบียบวินัยในหมู่นักเรียน เรื่องที่สาม กีฬา ประเภทฟุตบอลและกีฬาประเภทลานเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว