คณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching Team ตรวจเยี่ยมและชี้แนะการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสพท. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. จังหวัดยะลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประธานกรรมการ นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และคณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) ครั้งที่ 2 รวมถึง นายสุริยัณ จันทร์ทบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผู้ติดตามได้เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับคำชี้แนะ เพื่อรับการประเมินรอบที่ 3 ต่อไป ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมการ Coaching Team ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และ 3 จำนวน 3 ส่วน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด พร้อมทั้งชี้แนะการประเมิน ในส่วนที่ 2 และ 3 ด้านการจัดทำแผนที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับBig Data ด้านการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาสามารถนำไปขยายผลระดับโรงเรียนได้ ด้านการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ด้านการทำ Mapping ฐานข้อมูลในองค์รวมแบบเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งระบบคลิ๊กดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริการระดับเขตพื้นที่ให้จัดทำแบบ Real Time ที่สามารถประเมินได้ในทันที การปรับเครื่องมือการสำรวจความพึ่งพอใจ ให้องค์กรน่าอยู่ สามารถนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาวางแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว