สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดการประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ ถวายองค์ราชา พัฒนาการอ่านเต็มร้อย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 แถลงข่าวความสำคัญและสาระของโครงการฯ กับสื่อมวลชน ที่มีการประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามสอบแต่ละโรงเรียนพร้อมกัน จำนวน 4 อำเภอในสังกัด (อำเภอเมือง โคกสำโรง บ้านหมี่ ท่าวุ้ง) รวม 152 สนามสอบ จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 6 ทั้งสิ้น 7,761 คน โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ สนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนทุกคน สนองนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อย่างด่วน ภายในเวลา 4 เดือน และสนองวิสัยทัศน์ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่มีจุดเน้นให้นักเรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนและมีนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ลำดับต่อมา ผู้เข้าร่วมพิธี ที่พร้อมใจแต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง ประจำจุดพิธีเปิดและปล่อยขบวน บริเวณหน้าห้องหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้เป็นประธานพิธีเปิด ณ โพเดี่ยมสร้างสรรค์พิเศษและปล่อยขบวนการประเมินการอ่านนักเรียนฯ ด้วยการขึ้นรถสร้างสรรค์พิเศษ ณ จุดปล่อยขบวนออกไปยังสนามสอบทั้ง 152 สนามสอบต่อไป ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายวิทูร แต้มคม ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)