สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมการประกวด “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการประกวด “โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ” (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster) พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประกวดฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายวิทูร แต้มคม ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)