สพป.สกลนคร เขต 2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายปริวัฎฎ์  พุกพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจ การสร้างความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในการทำงานและมอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านโครงการที่สำคัญ (Flagship project) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอื่น และส่งเสริมพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 61 โรงเรียน  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี ….พิทักษ์/ภาพ/ชุลีพร/ข่าว