สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้น ป. ๑ และชั้น ป.๖

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒
นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่องอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
และให้นักเรียนจะเรียนรู้ในสาระอื่นได้เต็มศักยภาพ