สพฐ. ลงพื้นที่แนะนำการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการกำหนดมาตรฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและประเมินตนเอง

29 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข และนางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกูล จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามฯ จาก สพฐ. ซึ่งได้เดินทางมาให้คำปรึกษา และแนะนำการรายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการรายงานฯ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 5 นโยบาย 31 ตัวชี้วัด และรายประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น โดยมีบุคลากรจาก สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งทุกเขตพื้นที่ฯ จะรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ประมาณเดือนตุลาคม 2562 โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดูความก้าวหน้าในการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากระบบเป็นระยะ เพื่อการพัฒนาต่อไป

มนทิชา   แวซอเหาะ          ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี           ภาพ/รายงาน
http://www.pattani3.go.th