สตผ.สพฐ. ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนในสังกัดสพม.15

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะลงพื้นติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการActive Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนสะนอพิทยาคม และโรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) จังหวัดปัตตานี สังกัดสพม.15 จากการติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ โรงเรียนได้นำกระบวนการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้นโดยดำเนินการทุก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำสู่บทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นสรุปบทบาทของผู้เรียน และเกิดชิ้นงานผลงานของผู้เรียน ทั้งนี้ นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ ศึกษานิเทศก์สพม.15 พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู คณะนิเทศจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพโดย : ว่าที่ ร.ต. มารุต มณีโชติ ปชส.สพป.นธ.3