การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมขุนคีรี  สพป.ปัตตานี เขต 2  มีการประชุมการให้คำปรึกษา แนะนำ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา(อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ) สังกัด สพฐ. มีผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2  นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทั้ง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษา ตามตัวชี้วัดของรูปแบบการประเมิน โดยมีคณะกรรมให้คำปรึกษา แนะนำ ประกอบด้วย นายศลใจ วิบูลกิจ อดีต ผอ.สพม. เขต 16 และนายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 รับฟังการนำเสนอและช่วยเติมเต็มการนำเสนอรวมไปถึงการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อรอรับการประเมินในครั้งต่อไป