ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารการศึกษาในยุค 4.0 ที่เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการของสังคม และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสถานศึกษา หรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 จำนวน 151 คนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน ได้แก่
-ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 3 คน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 6 คน
-ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ จำนวน 81 คน
-คณะทำงาน จำนวน 4 คน
ซึ่งในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นโรงเรียนพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ,สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร,โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ”ดีเด่น” ระดับประเทศ ,โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี,ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส “ยอดเยี่ยม” โรงเรียน ICT (โรงเรียนไร้กระดาษ),โรงเรียนบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานทดแทน โดยนายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงบ่ายของวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะศึกษาดูงานเข้าชมแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากท่านโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน ณ บ้านสวน fruit & garden ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์