สพป.ลพบุรี เขต 1>รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโคกสำโรงที่ขาดแคลนของจังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 14.19 น. >> พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ครูและตัวแทนนักเรียนชายหญิง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตอำเภอโคกสำโรง ของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและภริยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและภริยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับเสด็จ

ทรงเสด็จเข้าสู่อาคารและเสด็จขึ้นบนเวที เปิดกรวยดอกไม้สดถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเสด็จฯ ประทับเก้าอี้

ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กราบทูลรายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกครูและนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล)  หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าม่วง โรงเรียนวัดวังหัวแหวน โรงเรียนวัดหนองคู โรงเรียนบ้านวังจั่น โรงเรียนวัดรัตนาราม โรงเรียนวัดหนองพิมาน โรงเรียนโคกสำโรง โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง โรงเรียนบ้านทุ่งทอง จากนั้นทรงทอดพระเนตรการแสดง 2 ชุด “ระบำดอกบัว” และ “เซิ้งกระติ๊บ”ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 74 คน ครูและบุคลากร รวม 8 คน ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลูกฝังให้นักเรียนคัดแยกขยะเป็นและนำส่วนที่รีไซเคิลได้ไปประดิษฐ์เป็นผลงานศิลปะ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว เพื่อฝึกทักษะอาชีพและนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน

ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรด้วย…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายทรงกต เอี่ยมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)