“สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการสอนคณิตและเทคนิคการสอนต่างๆของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1”

เมื่อเร็วๆนี้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการสอนคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนต่างๆของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 165 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน จำนวน 5 คน รวม 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคนิคการสอนการคิดเลขเป็น การสอนเชิงการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การที่จะแก้ปัญหาการคิดเลขเป็นของนักเรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้น ประการหนึ่งคือครูต้องแม่นหลักสูตร รู้หลักการ รู้ขั้นตอนกระบวนการ และฝึกการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นครูต้องช่วยกันทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการคิดอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้