(Coaching Team) ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าด่าน โรงเรียนบ้านท่าพง โรงเรียนบ้านท่ากุน และโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล ซึ่งได้ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ตามแนวทางประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านท่าด่าน โรงเรียนบ้านท่าพง โรงเรียนบ้านท่ากุน และโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล